ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALPIDO BVBA

1 ALGEMEEN

Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen en/of bijkomende voorwaarden die vermeld worden op offertes en/of getekende bestelbons. Geschieden al onze verkopen welke zowel leveringen en/of montagewerken omvatten, zonder uitzondering volgens de hierna vermelde algemene voorwaarden en dit met uitsluiting van de algemene aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard louter door het feit dat hij ALPIDO bvba contracteert:

ALPIDO bvba is door de schriftelijke verbintenissen die door haar vertegenwoordiger werden aangegaan slechts gebonden voor zover zij deze verbintenissen uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt en tot de hare maakt. De medecontractant is te allen tijde gehouden tot de verbintenissen die hij mondeling of schriftelijk ten overstaan van de vertegenwoordiger van ALPIDO bvba op zich nam.

Onze prijsaanbiedingen en contracten gelden slechts onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door onze kredietverzekeringsmaatschappij. In geval de door onze kredietverzekeringsmaatschappij verleende kredietlimieten onbestaand of onvoldoende zijn, dan behouden wij ons het recht voor ofwel de betalingsvoorwaarden aan te passen aan de opgelegde kredietlimieten zodat deze niet overschreden zouden ofwel vervangende betalingszekerheden overeen te komen als bankaval op wissels, bankwaarborg op een te bepalen kredietlimiet, kredietbrief of andere, of indien geen passende oplossing gevonden wordt, het contract te weigeren, zonder recht op enige schadevergoeding,

2 OFFERTES

Offertes van ALPIDO bvba blijven 15 dagen geldig en de vooropgestelde termijnen zijn benaderend en zonder verbintenis van onzentwege. Bestellingen zijn enkel bindend voor ALPIDO bvba na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van ALPIDO bvba. Deze bevestiging is slechts van kracht nadat wij een ondertekend exemplaar terug ontvangen hebben, evenals een exemplaar van het uitvoeringsplan en na voldoening van de gemaakte financiële afspraken!

Prijsoffertes zijn gebaseerd op de huidige kostprijs van de materialen, op de huidige loonkosten, op de huidige sociale en fiscale lasten en op de gegevens overgemaakt door de opdrachtgever of een door hem aangestelde. Indien bepaalde van deze kosten stijgen door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van ALPIDO bvba of indien blijkt dat bepaalde gegevens meegedeeld door de opdrachtgever, niet correct zijn, is ALPIDO bvba gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een
evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

In geval prijsstijging van de door ons aangewende producten tussen de datum van het afsluiten van de overeenkomst en facturatiedatum met meer dan 10% zal het verschil automatisch en zonder verhaal worden aangepast en aan de klant worden doorgerekend.

Een montage die meer dan 2 kalendermaanden na de ondertekening nog niet kan aangevat worden, kan aanleiding geven tot een verrekening van de offerteprijs op basis van gewijzigde loonsvoorwaarden en materiaalprijzen. Daarenboven kan ALPIDO bvba in dergelijke gevallen niet gehouden worden aan eerdere eventuele uitvoeringstermijnen en -duur. Bij effectieve aanvang van het werk dienen deze zaken opnieuw in gezamenlijk overleg bepaald en schriftelijk bevestigd te worden.

Prijsoffertes zijn gebaseerd op een continue uitvoering van het werk. Alle verwijderingen van machines en materialen, om welke reden dan ook, die nadien dienen heraangevoerd teneinde de werken verder te zetten, geven aanleiding tot een meerprijs voor deze gemaakte kosten.
In geval van annulatie van een bevestigde bestelling door de klant zal een vergoeding verschuldigd zijn door de klant aan ALPIDO bvba, dit voor de gemaakte kosten en de gederfde winst ten belope van 10% van het bedrag van de bestelling.
Onze offerten en bevestigingen van bestellingen gelden uitsluitend voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin beschreven. Afwijkingen die zouden voorkomen in lastenboeken, plannen of andere documenten, naar die niet uitdrukkelijk werd verwezen, zijn ALPIDO bvba niet tegenstelbaar.

Alle ontwerpen, studies en tekeningen uitgaande van ALPIDO bvba blijven te allen tijde eigendom van ALPIDO bvba en mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld, gekopieerd of uitgevoerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van ALPIDO bvba. Alle documenten van gelijk welke aard door ons opgesteld, blijven onze eigendom en moeten op eenvoudige vraag aan ons terug worden bezorgd.

3.TERMIJNEN

Behoudens uitdrukkelijke en bijzondere geschreven bepalingen waarborgen wij nooit de levering op een vastgestelde datum voor de leveringen en/of uitvoeringen van de werken.
Wij kunnen niet verplicht worden tot betaling van schadevergoeding of intresten bij eventuele vertragingen.

Voor zover uitdrukkelijk leveringstermijnen zouden zijn vastgesteld, brengt een verandering aan het oorspronkelijk plan een nieuwe leveringsdatum mee, deze is overeen te komen met ALPIDO bvba.
Eventuele termijnen beginnen, slechts te lopen, vanaf de datum waarop ALPIDO bvba in het bezit wordt gesteld van de voor akkoord ondertekende bestelling, van het exemplaar van het voor akkoord ondertekende plan, van de naleving van de gemaakte financiële afspraken en van alle gegevens vereist voor de opstelling en uitvoering van de definitieve overeenkomst.

Een verandering van het ontwerp dat reeds in uitvoering is en ieder geval van overmacht, kan ons van al onze verbintenissen ontslaan. Als overmacht worden onder meer op niet limitatieve wijze beschouwd: algemene of gedeeltelijke stakingen bi1 ons of onze leveranciers, lock-out, oproer, onlusten, ongevallen, breuk van machines of kranen, schaarste van transportmiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekten, branden, vorst, uitzonderlijke regenperioden, overstromingen, grote droogte enz,,

4 LEVERINGEN EN VERZENDINGEN

Leveringen, en aanvaarding van de goederen geschiedt op onze werven zelfs ook indien de goederen door onze zorgen en vrachtvrij worden geleverd. Vanaf de levering op de werf wordt de klant verantwoordelijk voor het schadevrij houden van de materialen.

De werf moet makkelijk toegankelijk zijn voor onze vrachtwagen, langs een normaal voor dergelijke vervoermiddelen, bereikbare wegen, en, moet vrij zijn van constructies en hindernissen. Indien het ter plaatse aanvoeren niet op normale wijze zou kunnen geschieden, en er aldus schade zou worden veroorzaakt aan de eigenaar of aan aanpalenden, zal hiervoor geen vergoeding kunnen worden gevraagd. Alsdan zal tevens door ALPIDO bvba een supplement kunnen worden in rekening
gebracht. Een herhaalde aanbieding van de goederen wordt door ALPIDO bvba in meer aangerekend voor wat betreft uren en km’s aan een gemiddeld tarief van vervoersmaatschappijen.

5. PLAATSING – UITVOERING

Bij het optrekken van een gebouw en zelfs voor een vervaardiging van geprefabriceerde elementen, wordt verondersteld dat de klant in regel is met de stedenbouwkundige voorschriften.

De klant die geen eigenaar is van het bouwterrein, moet ons dit ter kennis brengen met een door de eigenaar van de grond schriftelijk en ondertekende toelating. Na de ondertekening en de terugzending van het uitvoeringsplan kan de klant onder geen enkel beding nog wijzigingen aanbrengen aan het plan.

Ieder element of geheel van elementen die niet kunnen worden afgehaald van de fabriek of geleverd op de werf of die niet kunnen opgericht worden op de datum voorzien op onze planning, voor reden onafhankelijk van onze wil, worden gefactureerd en worden eisbaar. ALPIDO bvba kan, niet verantwoordelijk gesteld worden indien de aanwending van de materialen niet overeenstemt met het doel waarvoor ze werden ontworpen.

ALPIDO bvba kan, evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval de tussenkomende architect geen of een onvoldoende opdracht geeft. De klant erkent uitdrukkelijk van deze clausule kennis te hebben, en deze te aanvaarden, Wij houden ons het recht voor geheel of gedeeltelijk de werken in, onderaanneming te laten uitvoeren, en dit op eigen verantwoordelijkheid, Het is ons toegelaten op de werven materialen te leveren afkomstig van derden van verschillend merk den wat vermeld in onze offerten of contracten, maar van hetzelfde kwaliteit en prijs, indien moeilijkheden, van bevoorrading, productie of andere zakelijke of financiële problematieken zich bij de voorziene leverancier voordoen.

De bouwheer dient ons nauwkeurig in te lichten, nopens het bestaan en de ligging van ondergrondse leidingen van om het even welke aard op het bouwterrein, zoniet wordt gebeurlijk aangebrachte schade volledig ten laste van de klant gelegd. Elektrische stroom is steeds, zonder recht op vergoeding door de klant te leveren, Uitvoeringstermijnen worden onderbroken bij niet werkbare dagen tgv vakantie en weersomstandigheden.

ALPIDO bvba oordeelt eenzijdig of de weersomstandigheden al dan niet veilig en/of technisch conform werken toelaten. Uitvoering van werken met materialen door de opdrachtgever geleverd is deze laatste verantwoordelijk voor deze materialen alsook voor eventuele gebreken hieraan. Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken aan de door ALPIDO bvba geleverde materialen of met betrekking tot de geleverde prestaties, dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen de 10 werkdagen na de ingebruikname van de goederen aan de ALPIDO bvba te worden medegedeeld bij aangetekend schrijven.

Ingeval van een ontvankelijke en gegronde klacht kan de ALPIDO bvba hoogstens verplicht worden de geleverde goederen op haar kosten te vervangen, de werkzaamheden, op haar kosten opnieuw uit te voeren of de nodige herstellingen op haar kosten aan te brengen. ALPIDO bvba kan in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd zijn, ook niet voor eventuele bedrijfsschade (zoals inkomstenderving) die werd aangericht, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.

6 FAKTURATIE

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de facturatie en de daaraan, gelinkte betaling als volgt:

  • bij bestelling een eerste schijf van 25% van de geraamde aannemingssom
  • tijdens de werken: maandelijkse vorderingsstaten,
  • na de werken: eindafrekening op basis van de geleverde en geplaatste hoeveelheden x de aangegeven eenheidsprijzen.

Vorderingsstaten worden ingediend tegen de 20° kalenderdag van de maand, waarop de werken betrekking hebben. De opdrachtgever, of zijn aangestelde, verbinden er zich toe deze na te zien en voor akkoord terug te sturen binnen de 5 werkdagen. Indien hieraan niet wordt voldaan, binnen de gestelde termijn, wordt de vorderingsstaat geachte stilzwijgend te zijn aanvaard. Compensatie tussen verschillende sommen, die betrekking hebben op verschillende overeenkomsten tussen dezelfde partijen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgestoten.

7 BETALING

Standaard zijn al onze prijzen en offertes berekend op een kontante betaling binnen de 30 kalenderdagen. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen, wordt er zonder voorafgaande verwittiging en van rechtswege een intrest van 1% per maand aangerekend, terwijl de integrale schuldvordering tezelfdertijd onmiddellijk eisbaar wordt.

Bij niet-betaling van onze betalingsvoorwaarde, behoudt ALPIDO bvba zich het recht voor, alle leveringen en werken, op te schorten op risico van de klant. Alle verwijderingen van machines en materialen, om welke reden dan ook, die nadien dienen heraangevoerd teneinde de werken verder te zetten, geven aanleiding tot een meerprijs voor deze gemaakte kosten.
In geval van insolvabiliteit van de koper kan ALPIDO bvba de bestelling weigeren. Bij wanbetaling binnen de acht dagen na aangetekende ingebrekestelling is ten titel van bijkomende vergoeding, een forfaitaire som van 12% op de hoofdsom verschuldigd en zulks met een minimum van 125€ en een maximum van 2500€ zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt, Eventuele financiële kosten verbonden aan het door de opdrachtgever gekozen betalingsmiddel zijn volledig ten zijnen laste.

In geval van wijziging in de toestand van de koper, overlijden, onbekwaamheid, faillissement, ontbinding of wijziging van vereniging, behouden wij ons het recht voor een einde te stellen aan het contract of waarborgen te eisen. Alle klachten moeten ons per aangetekend schrijven, toekomen, uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebeurlijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken uit het arrondissement ….Bevoegd.

Enkel indien uitdrukkelijk schriftelijk bepaald dient ALPIDO bvba een waarborg te stellen. Tenzij andersluidende overeenkomst, bedraagt deze waarborg maximaal 5% van het totaal bedrag der werken, excl. BTW. Deze waarborg wordt ten laatst 1 jaar na de datum van de eindfactuur vrijgegeven.

De geleverde en/of geplaatste goederen, blijven eigendom van ALPIDO bvba tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de koper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

8 VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER

Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige contractuele verplichting, evenals wanneer de aannemer duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent een verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerede twijfel kan ontstaan dat deze zijn contractuele verplichtingen niet zal kunnen nakomen, en verder in gevat van faillissement of van aanvraag tot gerechtelijk akkoord, wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en heeft de aannemer het recht mits een voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van de aannemer, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9 RECHTSBEVOEGDHEID

Huidige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
In geval van geschil zijn, zullen uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd zijn en het Vredegerecht van het eerste kanton te Gent.